Left Jatka ostoksia
Tilauksesi

Ostoskorisi on tyhjä

Hinnasto

Monissa asioissa asiakkaan itse valitseman yksityisen lakimiehen kulut voidaan kattaa joko oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Toimeksiannon tarkemmat ehdot sovitaan aina toimeksiannon avaamisen yhteydessä. Hinnoittelu perustuu pääsääntöisesti tuntiveloitukseen. Tietyissä asiaryhmissä on mahdollista sopia myös kiinteästä hinnasta. Alla on lueteltu yleisimpien laadittavien asiakirjojen esimerkkihintoja.

Esimerkkihintoja

Oikeanlaisella testamentilla perinnönjättäjä varmistaa, että perintö menee aikanaan hänen haluamilleen tahoille. Testamenttien laadinnassa on tärkeää ottaa huomioon myös verotusnäkökulmat, ja parhaimmillaan perillisten perintöverotaakkaa on mahdollista keventää. Testamentissa perinnönjättäjä voi myös halutessaan määrätä perittävän omaisuuden sen saajan avio-oikeuden alaisen omaisuuden ulkopuolelle. Testamentin on oltava laissa säädetyllä tavalla määrämuotoinen, jotta se on pätevä. Oikeanlaisen testamentin suunnittelulla saavutetaan perinnönjättäjän tahdon mukainen lopputulos.

Edunvalvontavaltuutuksen avulla voidaan varautua etukäteen esimerkiksi sairastumisen aiheuttamaan toimintakyvyttömyyteen. Edunvalvontavaltakirjassa määritellään ne asiat, joita valtuutus koskee sekä nimetään henkilö, jolle valtuutus halutaan antaa. Edunvalvontavaltuutus helpottaa asioiden hoitoa tilanteissa, joissa valtuutettu ei kykene itse hoitamaan asioitaan. Samalla varmistetaan, että asioiden hoitoon oikeutetaan valtuutetun tahdon mukainen henkilö. Valtuutus on tehtävä laissa säädetyssä määrämuodossa ollakseen pätevä. Edunvalvontavaltuutukseen voi myös halutessaan sisällyttää hoitotahdon.

Usein puolisot haluavat tehdä edunvalvontavaltuutukset niin, että valtuutus oikeuttaa toisen puolison hoitamaan valtuuttajan asioita tilanteissa, joissa oma toimintakyky ei siihen riitä. Valtuutuksen voi antaa myös esimerkiksi omalle lapselle. Edunvalvontavaltuutus on tehtävä laissa säädetyssä määrämuodossa ollakseen pätevä.

Testamentilla ja edunvalvontavaltuutuksella voidaan varautua joustavasti ja ennakolta tulevaan. Näin voidaan varmistaa niiden tekijän tahdon toteutuminen perinnönjaossa ja toimintakyvyttömyystilanteissa. Molempien asiakirjojen tulee olla tehty laissa säädetyssä määrämuodossa ollakseen päteviä.

Keskinäinen testamentti voi olla toimiva väline määrätä perinnönjaosta esimerkiksi silloin, kun on kyse avopuolisoista, joilla ei ole lapsia. Edunvalvontavaltuutuksella voidaan varautua joustavasti henkilön toimintakyvyttömyyteen ja antaa valtuutus asioiden hoitoon hänen itse määräämälleen taholle. Molemmat asiakirjat tulee tehdä laissa säädetyssä määrämuodossa, jotta ne ovat päteviä.

Avioehto on puolisoiden välinen sopimus siitä, kuinka omaisuus jaetaan avioliiton päättyessä. Avioehto on mahdollista tehdä myös pelkästään avioerotilanteiden varalle. Hyvin suunnitellussa avioehdossa otetaan huomioon myös verotusnäkökulmat ja tarvittaessa lasten asema. Avioehto on tehtävä laissa säädetyssä määrämuodossa ja se on rekisteröitävä, jotta se on pätevä.

Avioerotilanteissa omaisuus on tavalla tai toisella jaettava puolisoiden välisessä osituksessa. Usein asian sovinnollinen ratkaisu on molempien osapuolten kannalta paras vaihtoehto. Oikeanlaisella ositussopimuksella puolisoiden omaisuus voidaan jakaa tarkoituksenmukaisella tavalla.